Giáo Phận Vinh Online | Chuyên mục | Các danh mục Giáo phận | Linh Mục (2024)

Linh Mục ĐoÃn Giáo Phận Vinh (M-Y)

09.09.2012

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH
(Theo thứ tự ABC)


LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN VINH


Trang 2 (M - Y)

Lm.Giuse Trần Đức Mai
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0912.922.885

Lm. Giuse Nguyá»…n Quang Minh

Nămsinh: 1975

Quêquán: Gx. Thanh Tân (Hiển Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Tân Diên (ĐồngVăn, Tân Kỳ, Nghệ An).

Đt.0988.112.667

Lm.Antôn Đậu Thanh Minh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0914.504.959

Lm. Phanxicô X. Đinh Văn Minh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Đăng Cao (Diá»…n ĐoÃi, Diá»…n Châu, Nghệ An)
Đt. 0984.742.155

Lm. Antôn Trần Văn Minh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Tân ThÃnh (Nhân Lá»™c, Can Lá»™c, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Nghỉ bệnh
Đt. 0984.659.812

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Minh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay:

Đt.

Lm. Antôn Đặng Hữu Nam
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Phú Vinh (Đô ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0912.882.525

Lm. Luca Nguyễn Ngọc Nam
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Mỹ (Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0978.153.554

Lm. Giuse Nguyễn Viết Nam
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Du học
Đt. 0978.442.186

Lm. GB. Ngô Năng
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Trung Song (Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hội Nguyên (Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt.

0972.063.782Lm.Micae Trần Trung Năng
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt.

Lm. Lu-y Nguyễn Văn Nga
Năm sinh: 1973
Quê quán: Gx. Cầm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lập Thạch (Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0912.742.103

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Nghĩa

Nămsinh: 1981

Quêquán: Gx. Đồng Sơn (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Tam Trang (Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt.01647.223.996

Lm. GB. Nguyễn Đức Nghĩa

Nămsinh: 1973

Quêquán: Gx. Đồng Lam (Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Liá»…n (thịtrấn Quán HÃnh, Nghi Lá»™c, Nghệ An) và phục vụ tại Phòng khám Đa khoa Tòa Giám mụcXã ĐoÃi.

Đt.0976.599.459

Lm.Phêrô HoÃng Anh Ngợi
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. VÄ©nh Luật (Mai Phụ, Lá»™c HÃ, Hà TÄ©nh)
Đt. 0943.343.999

Lm. Giuse Trần Đức Ngợi
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Đt. 0976.252.446

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ
Năm sinh: 1977
Quê quán: Gx. La Nham (NGhi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đông Kiều (Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0973.648.352.

Lm. Phaolô Phan ThÃnh Ngữ
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Xuân Am (Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0915.798.209

Lm. Raphael Trần Xuân NhÃn
Năm sinh: 1953
Quê quán: Gx. Thượng Lộc (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phúc Yên (Thanh Yên, Thanh Chuơng, Nghệ An)
Đt. 0913.092.476

Lm. Giuse HoÃng Đức Nhân
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Bùi Ngọa (Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2007
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0976.061.530

Lm. Giuse Nguyễn Đức Nhân
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Trang Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0904.530.073.

Lm. Phêrô Duơng Sỹ Nho
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Kẻ Mui (Phố Châu, Huơng Sơn, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Hội (Huơng Trạch, Huơng Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Phêrô Nguyễn Sĩ Nho
Năm sinh: 1933
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1966
Hưu dưỡng tại Nhà hưu dưỡng TGM (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0977.038.680

Lm. Gioan Nguyễn Văn Niên (Năm)
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Phú Linh (Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Quan Lãng (Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt. 0917.303.511

Lm. Antôn Trần Văn Niên
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. La Nham (Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0984.640.059

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Ninh

Nămsinh: 1979

Quêquán: Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Tiền Chủng Viện Xã ĐoÃi(Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An).

Đt.0909.632.495

Lm. Phêrô Chu Đức Phái
Năm sinh: 1968
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Đức Lân (Hậu ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Đt. 0986.724.722

Lm. Gioan Nguyễn Hồng Pháp
Năm sinh: 1958
Quê quán: Gx. Phi Lộc (Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Hậu (Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 01689.277.736

Lm. Phêrô HoÃng Quốc Phong
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Tân Hội (Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2008
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Hòa Thắng (Thạch Tượng, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Đt. 0986.661.863

Lm. Phaolô Nguyễn Đình Phú
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2006
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Đông TrÃng (SÆ¡n Châu, HuÆ¡ng SÆ¡n, Hà TÄ©nh)
Đt. 0979.295.171

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phú
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Mỹ (Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt. 0984.151.278

Lm. Antôn HoÃng SÄ© Phúc
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Đức Lân (Hậu ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cẩm Sơn (Đại Sơn, Đô Luơng, Nghệ An)
Đt. 0985.064.899

Lm. Giuse Trần Văn Phúc
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thu Chỉ (Thạch Lạc, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Bình (Huơng Long, Huơng Khê, Hà Tĩnh)

Lm. Giuse Nguyá»…n Duy PhÆ°Æ¡ng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Mỹ Dụ (Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mô Vĩnh (Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ An)
Đt.

01684.461.229.

Lm. Giuse Phan SÄ© PhÆ°Æ¡ng
Năm sinh: 1967
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Lộc (Nghi Tân, Tx. Cửa Lò, Nghệ An)
Đt. 0977.969.429

Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Con Cuông (Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An)
Đt.

0966.625.880.

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Phương
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Văn ThÃnh (Thanh Giang, Thanh ChÆ°Æ¡ng, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nhân Hòa (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0985.988.178

Lm. Gioan B. Lê Bá Phượng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Ninh Cường (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Chân ThÃnh (Thạch Trung, Tp. Hà TÄ©nh)
Đt. 0922.221.023

Lm. Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng
Năm sinh: 1956
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Yên (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0988.651.456

Lm. Phaolô Nguyễn Văn Quang
Năm sinh: 1973
Quê quán: Họ trung Hậu, Gx. Xã ĐoÃi
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Đại Chủng viện Vinh Thanh

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
NÆ¡i phục vụ hiện nay: TGM Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Ngi Lá»™c, Nghệ An)
Đt:

0978.244.377Lm.Giuse Phạm Ngọc Quang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Vạn Phần (Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Yên Lạc (Nam Linh, Nam ĐÃn, Nghệ An)
Đt. 0904.600.258

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quy

Nămsinh: 1982

Quêquán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghị Lộc, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Cự Tân (QuỳnhThanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đt.0982. 807.200

Lm.Phêrô Nguyễn Xuân Quý
Năm sinh: 1954
Quê quán: Gx. Cầu Rầm (Tp. Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam ĐÃn, Nghệ An)
Đt. 0987.781.318

Lm. Gioan Nguyễn Đức Quyến

Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Rú Đất (Long ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Bắc Thịnh (Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0983.937.107

Lm. Phêrô Nguyễn Quyền
Năm sinh: 1947
Quê quán: Gx. Thuận Nghĩa (Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Phú Vinh (Đô ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Đt. 0985.004.755

Lm. Fx. Phan Văn Quyền
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Thanh Tân (Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Rú Đất (Long ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Đt.

Lm. Phanxicô X. Đinh Văn Quỳnh
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cửa Lò (Nghi Thủy, Tx. Cửa Lò, Nghệ An)
Đt. 0983.071.436

Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Sang
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Thanh Hải (Thanh Trạch, Bố Trạch, QuảngBình)
Đt. 01263.625.570.

Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Sáng (CM)
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Yên Lĩnh (Khai Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2011
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Chợ SÃng (Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt: 0975.435.695

Lm. Phaolô Nguyễn Minh Sáng
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hòa Ninh (Quảng Hòa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phù Kinh (Phù Hoa, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0932.278.877

Lm. Gioan B. Nguyễn Vạn Sáng
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Lưu Mỹ (Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Văn ThÃnh (Thanh Giang, Thanh ChÆ°Æ¡ng, Nghệ An)
Đt. 0982.751.399

Lm. Phêrô Phan Văn Sen
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Hoà Thắng (Thạch Tượng, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Phước (Cẩm Phúc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0976.592.755

Lm. Phêrô Đinh Bạt Song
Năm sinh: 1977
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã ĐoÃi
Thụ phong linh mục: 2006
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Xuân An (Quỳnh Xuân, HoÃng Mai, Nghệ An)
Đt. 01693.768.864

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Cồn Cả (NghÄ©a Lá»™c, NghÄ©a ĐÃn Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0988.348.239

Lm. Antôn Đặng Đình Sĩ OFM
Năm sinh: 1966
Quê quán:
Thụ phong linh mục:
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Hòa (Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Lm. Phaolô Đậu Tiến Sỹ
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đức Vọng (Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0975.637.877

Lm. Gioan B. Nguyễn Thụy Sỹ
Năm sinh: 1962
Quê quán: Gx. Cầm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phi Lộc (Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An )
Đt. 0915.044.873

Lm. Phaolô Nguyễn Thiện Tạo
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Bảo Nham (Bảo ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Du học tại Rôma
Đt.

Lm. Antôn HoÃng Minh Tâm
Năm sinh: 1945
Quê quán: Gx. Giáp Tam (Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Phù Ninh (Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0905.120.434

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Tâm
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Kẻ Đông (Thạch Điền, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Đt. 0984.984.371

Lm. Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay: ĐCV Vinh Thanh (Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0972.669.558

Lm. Phanxicô X. Võ Thanh Tâm
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Thọ Ninh (Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1963
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Nhà hÆ°u dưỡng Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An)
Đt. 0982.181.326

Lm. Phêrô Phan Văn Tập
Năm sinh: 1960
Quê quán: Gx. Kẻ Vang (Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Ngô Xá (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.603.457

Lm. Phêrô Nguyễn Như Thao

Nămsinh: 1968

Quêquán: Gx. Thượng Nậm (Hồng Long, Nam ĐÃn, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Đồng Vông(Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An).

Đt.0983.242.768

Lm.Antôn Nguyễn Đình Thăng
Năm sinh: 1964
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Mỹ Yên (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0383.612.112

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thắng
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. VÄ©nh Yên (An HoÃ, Quỳnh LÆ°u, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2001
Nơi phục vụ hiện nay:
Đt. 0986.730.801

Lm. Giuse Phan Văn Thắng
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Lâm Xuyên (Nam ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1998
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0984.929.137

Lm. Giuse Trần Nam Thắng
Năm sinh: 1965
Quê quán: Gx. Lãng Điền (Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Đồng Sơn (Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0986.988.440

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Thanh
Năm sinh: 1929
Quê quán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1961
Hưu dưỡng tại họ Đồng Lăng, Gx. Cẩm Trường
(Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt: 0974.731.578

Lm. Antôn Nguyễn Quang Thanh
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trung NghÄ©a (Thạch Bằng, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2006
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Liá»…n (TT Quán HÃnh, Nghi Lá»™c, Nghệ An)

Lm. Antôn Nguyễn Văn Thanh
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Mẫu Lâm (Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Phú Linh (Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An)
Đt. 0983.546.881

Lm. Phêrô Trần Văn Thanh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Yên Lý (Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Úc

Lm. Phêrô LÆ°u Văn ThÃnh
Năm sinh: 1961
Quê quán: Gx. Phù Long (Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2000
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thượng Lộc (Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0979.130.641

Lm. Phêrô Trần Văn ThÃnh
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tam Tòa (Tp. Đồng Hới, Quảng Bình)
Đt. 0907.928.692

Lm. Giacôbê Nguyễn Trọng Thể

Năm sinh: 1934
Quê quán: Gx. An Nhiên (Thạch Hạ, Tp. Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1992
Nơi phục vụ hiện nay: Hưu tại An Nhiên
Đt. 0919.669.964

Lm. GB. Nguyễn Thanh Thiên

Nămsinh: 1980

Quêquán: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Phú Xuân(Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đt.0983.517.798

Lm.Phaolô Nguyễn Chí Thiện
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Kinh Nhuận (Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trung Quán (Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình)
Đt. 0912.843.408

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thiện

Nămsinh: 1979

Quêquán: Gx. Gia Hưng (Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Sen BÃng(Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt.0972.999.958

Lm.Phêrô Nguyễn Huy Thiết
Năm sinh: 1940
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1981
NÆ¡i phục vụ hiện nay: HÆ°u dưỡng (Giáo họ Tân ThÃnh, Gx. Trại Lê)
Đt. 0905.931.747

Lm. Giuse Trần Thuật
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Kim Lâm (TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Dũ Lộc (Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Đt. 0984.516.418

Lm. Gioan B. Nguyễn Đình Thục
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Bình Thuận (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Song Ngọc (Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0988.821.327

Lm. Giuse Trương Văn Thực

Nămsinh: 1983

Quêquán: Gx. Tam Trang (Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Cồn Nâm (QuảngMinh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình).

Đt.0985.020.806

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thương

Nămsinh: 1976

Quêquán: Gx. Cẩm Trường (Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu,Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Trang Đen(Nam HÆ°ng, Nam ĐÃn, Nghệ An).

Đt.0989.272.529

Lm.Bênađô Trần Xuân Thùy
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Nhân Hoà (Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
NÆ¡i phục vụ hiện nay: TGM Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An)

Lm. Phaolô Nguyễn Xuân Tính
Năm sinh: 1963
Quê quán: Gx. Đông Yên (Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2007
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Khe Sắn (Sơn Lâm, Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Đt. 0986.905.741

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
Năm sinh: 1981
Quê quán: Gx. Tân Phong (Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Cồn Sẻ (Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình)
Đt.

0962.586.911.

Lm. Antôn Trần Quốc Toản
Năm sinh:
Quê quán: Gx. Gia Hòa
Thụ phong linh mục:
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. DÅ© ThÃnh (Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà TÄ©nh)
Đt.

Lm. Giuse Tô Văn Toản

Nămsinh: 1982

Quêquán: Gx. Đức Lân (Hùng ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Yên Đại(Nghi Phú, thÃnh phố Vinh, Nghệ An)

Đt.01689.499.606

Lm.Bênađô Vũ Sĩ Tráng
Năm sinh: 1945
Quê quán: Họ Hạ Nguyên, Gx. Thuận Nghĩa
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Vĩnh Yên (An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0383.791.391

Lm. Phêrô Trần Phúc Trì

Nămsinh: 1979

Quêquán: Gx. Kim Lâm (Thị Trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Đông Cường(Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đt.0974.771.428

Lm. Giuse Phạm Đình Trị

Nămsinh: 1977

Quêquán: Gx. Bột Đà (Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Tân Vĩnh(thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Đt.0914.669.269

Lm.Phêrô Đậu Đình Triều
Năm sinh: 1923
Quê quán: Gx. Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1957
Hưu dưỡng tại Gx. Văn Hạnh (Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh)
Đt. 0393.850.756

Lm. Phaolô Vũ Văn Triều
Năm sinh: 1979
Quê quán: Gx. Hội Nguyên (Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Kim Lũ (Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0973.730.115.

Lm. Gioan B. Trần Văn Trinh
Năm sinh: 1963
Quê quán: Họ Ngọc ThÃnh, Gx. Xã ĐoÃi
Thụ phong linh mục: 1997
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tiếp Võ (Tx. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)
Đt. 0989.851.698

Lm. Antôn Nguyễn Quang Trung
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Vạn Lá»™c (Nam Lá»™c, Nam ĐÃn, Nghệ An)
Đt. 0988.821.327

Lm. Giuse Nguyá»…n Quang Trung

Năm sinh: 1972
Quê quán: Họ Bùi Chu, Gx. Xã ĐoÃi
Thụ phong linh mục: 2001
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. DÄ© Lệ (Quỳnh Lá»™c, HoÃng Mai, Nghệ An)
Đt. 0988.703.123

Lm. Giuse Phan Đình Trung
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Xuân Tình (Há»™ Độ, Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Thịnh Lạc (Gia Phổ, Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 0972.218.172

Lm. Giuse Trần Chính Trực
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Phú Linh (Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Tân Hội (Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 0989.678.456

Lm. Giuse Chu Đình Trường

Nămsinh: 1982

Quêquán: Gx. Đạo Đồng (Quang ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. BÃn Thạch(Thanh Thủy, Thanh ChÆ°Æ¡ng, Nghệ An).

Đt.0986.738.113


Lm. Phêrô Lê Hữu Trường

Nămsinh: 1976

Quêquán: Gx. Đông Yên (Kỳ Phương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Khe Gát(Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình).

Đt.0986.579.788

Lm. Phaolô Hồ Văn Trường

Nămsinh: 1980

Quêquán: Gx. Vạn Lá»™c (Nam Lá»™c, Nam ĐÃn, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Yên Hòa (QuỳnhVinh, thị xã HoÃng Mai, Nghệ An).

Đt.0908.616.333

Lm.Antôn Lê Xuân Trường
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Linch (Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Đt.

Lm. Giuse Trương Văn Trường
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Hội Yên (Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2005
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Lộc Mỹ (Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0912.884.396

Lm. Giuse Nguyễn Anh Tuấn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Tân Lộc (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Xuân Phong (Diá»…n ThÃnh, Diá»…n Châu, Nghệ An)
Đt. 0912.435.312

Lm. Gioan B. Nguyễn Huy Tuấn
Năm sinh: 1972
Quê quán: Gx. Trại Lê (Quang Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 2004
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. TrÃng LÆ°u (Lá»™c Yên, HÆ°Æ¡ng Khê, Hà TÄ©nh)
Đt. 0976.024.469

Lm. Antôn Nguyễn Quang Tuấn
Năm sinh: 1974
Quê quán: Họ Trung Hậu, Gx. Xã ĐoÃi
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trang Cảnh (Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An)
Đt. 0989.803.889

Lm. JB. Nguyễn Quốc Tuấn
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Du học
Đt.

Lm. Phêrô Bùi Minh Tuệ OFM
Năm sinh: 1970
Quê quán: Gx. Thuận Giang (Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gh. Yên Lĩnh, Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Đt. 0974.897.098

Lm. Fx. Chu Đức Tuệ
Năm sinh: 1980
Quê quán: Gx. Đức Lân (Phúc ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Yên Thịnh (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Đt. 0983.864.336

Lm. Phêrô Trần Tùng
Năm sinh: 1941
Quê quán: Gx. Kim Lâm (Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Gia Phổ (TT Hương Khê, Hà Tĩnh)
Đt. 01234.147.199

Lm. Phêrô Nguyễn Thái Từ
Năm sinh: 1954
Quê quán: Gx. Ngô Xá (Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0912.052.713

Lm. GB. HoÃng Văn Tá»±

Nămsinh: 1982

Quêquán: Gx. Đồng Vông (Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

Nơiphục vụ hiện nay: Gx. Hòa Mỹ(Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Đt.0977.388.448

Lm.Gioan B. Nguyễn Minh Tường
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Lá»™c Thuá»· (Thạch Long,Thạch HÃ, Hà TÄ©nh)
Thụ phong linh mục: 1999
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Nghĩa Yên (Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh)
Đt. 0972.958.543

Lm. Phêrô Phạm Huy Tường
Năm sinh: 1932
Quê quán: Gx. Quan Lãng (Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1966
HÆ°u dưỡng tại Nhà hÆ°u TGM Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An)
Đt. 0169.328.7460

Lm. Antôn Trần Đình Văn
Năm sinh: 1975
Quê quán: Gx. Hậu ThÃnh (Quang ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2004
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. VÄ©nh Hòa (Hợp ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Đt. 0986.947.057

Lm. Phêrô Ngô Đức Viết
Năm sinh: 1959
Quê quán: Gx. Mô Vĩnh (Thanh Khê, Thanh Chương, Nghệ an)
Thụ phong linh mục: 2008
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Hiền Môn (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Đt. 0973.102.747

Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt
Năm sinh: 1974
Quê quán: Gx. Phú Yên (An HoÃ, Quỳnh LÆ°u, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2006
Nơi phục vụ hiện nay: Du học Mỹ
Email: namviet284@gmail.com

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Vinh
Năm sinh: 1966
Quê quán: Gx. Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Xã ĐoÃi (Nghi Diên, Nghi Lá»™c, Nghệ An)
Đt. 0933.181.654

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh
Năm sinh: 1976
Quê quán: Gx. Thanh Dạ (Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2010
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. SÆ¡n Trang (Quỳnh Trang, HoÃng Mai, Nghệ An)
Đt. 0984.735.916

Lm. Giuse Nguyễn Xuân Vinh
Năm sinh: 1978
Quê quán: Gx. Yên Đại (Nghi Phú, Tp. Vinh, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 2014
Nơi phục vụ hiện nay: Giáo họ Khe Ngang (Phúc Trạch, Bố Trạch, QuảngBình)
Đt. 0978.013.913.

Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh
Năm sinh: 1971
Quê quán: Gx. Trang Nứa (Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An)
Thụ phong linh mục: 1999
NÆ¡i phục vụ hiện nay: Gx. Ngọc Long (Công ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)
Đt. 0912.626.448

Lm. Bonaventura Trương Văn Vút
Năm sinh: 1969
Quê quán: Gx. Nhân Thọ (Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 2013
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Sơn Lâm (Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình)
Đt. 01668565449

Lm. Phêrô Nguyễn Bình Yên
Năm sinh: 1944
Quê quán: Gx. Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Thụ phong linh mục: 1994
Nơi phục vụ hiện nay: Gx. Trừng Hải (Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình)
Đt. 0935.347.676

Lm. Giuse Thái Viết Yên

Nămsinh: 1982

Quêquán: Gx. Mỹ Khánh (Khánh ThÃnh, Yên ThÃnh, Nghệ An)

Thụphong linh mục: 2016

NÆ¡iphục vụ hiện nay: Gx. Đồng Tâm(NghÄ©a An, NghÄ©a ĐÃn, Nghệ An).

Đt.0973.111.563

Trở về Trang 1 (A-L)

Giáo Phận Vinh Online | Chuyên mục | Các danh mục Giáo phận | Linh Mục (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6380

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.